نحوه تبدیل pg به میلیمتر

154بازدید یکشنبه 8 تیر 1399تاریخ امتیاز

نحوه تبدیل pg به میلیمتر

 

کد PG

PPG07

سایز کابل قابل استفاده

6.5-3.0

سایز PG به میلیمتر

12.7

PPG09 4.0-8.0  15.4
اPPG11 5.0-10.0 18.8
اPPG13.5  6.0-12.0 20.7
PPG16 10.0-14.0 22.8
اPPG21 13.0-18.0 28.6
PPG29 18.0-25.0 37.4
PPG36 22.0-32.0 47.5
PPG42  30.0-38.0  54.5

PPG48

PPG63

34.0-44.0

42.0-54.0

 59.8

70.6