ابزارآلات برقی مانند دریل ها به راحتی می توانند سطوح های مختلفی را سوراخ کاری نمایند و دارای سرعت آزاد های متفاوتی هستند همچنین ابزارآلات شارژی مانند دریل شارژی و... نیز ولتاژ های مختلفی  دارند .

GTP01A22 Silver 2 تا 3 روز آینده
فرز انگشتی ست 228 پارچه  GTP01A22 سیلور Silver

فرز انگشتی ست 228 پارچه GTP01A22 سیلور Silver

C314 ES
پروفیل بر C314 ای اس ES

پروفیل بر C314 ای اس ES

G805 ES
مینی فرز G805 ای اس ES

مینی فرز G805 ای اس ES

G705 ES
مینی فرز G705 ای اس ES

مینی فرز G705 ای اس ES

G745 ES
مینی فرز G745 ای اس , ES

مینی فرز G745 ای اس , ES

G704 ES
مینی فرز G704  ای اس ES

مینی فرز G704 ای اس ES

D913 ES
دریل 13 D913 ای اس ES

دریل 13 D913 ای اس ES

D1010 ES
دریل 10 D1010 ای اس ES

دریل 10 D1010 ای اس ES

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1