خار باز کن خار جمع کن ابزاریست پر کاربرد در دسته ابزارآلات دستی که برای جایگذاری خارهای فنری در لوازم های مختلف یا خارج کردن این خارها مورد استفاده قرار می گیرد . انواع خارباز کن و خارجمع کن های مختلفی با برندهایی متفاوت در بازار به فروش می رسند که از نظر کیفیتی با یکدیگر متفاوتند . برای خرید خار باز کن خار جمع کن باید به کیفیت خار بازکن، قیمت خاربازکن خار جمع کن دقت ویژه ای داشت تا بهترین خار باز کن خار جمع کن را خریداری نمائید . 

1