چسب برق یکی دیگر از چسب هایی است که در کارهای برق کاری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد . رنگ چسب برق به دلیل ایمنی بیشتر و دقت کاربر متفاوت است با استفاده از چسب های برق رنگی برق کار می تواند سیم های برق را نشانه گذاری کند . نوار چسب برق یکی از بهترین چسب هایی هستند که در جعبه ابزار همه افراد به خصوص در جعبه ابزار برق کارها مشاهده می شود . 

1